Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser


De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1. Partene:
Selger er Solhaug Skipselektro AS, Industrivegen 4B 7502 Stjørdal, post@solhaug.as, +47 73981000, org.nr 924134887, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Pris og betalingsvilkår:
Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift. Pris er basert på Solhaug Skipselektro AS innkjøpspriser, samt de tollsatser som gjelder ved avtaleinngåelsen. Dersom disse prisene/satsene/kursene blir endret i perioden mellom avtaleinngåelsen og faktisk leveringsdag forbeholder Solhaug Skipselektro AS seg rett til å justere prisene tilsvarende.
Betaling skal skje på forskudd, oppkrav, eller pr. 15 dager etter fakturadato, avhengig av kjøpers avtale med Solhaug Skipselektro AS. Ved bestilling via nettbutikk gis det i tillegg 2 % ekstra ordrerabatt. Administrasjonsgebyr påløper ved valg av faktura, kr 50,- eks. mva.

Ved purring påløper gebyr, jfr. Inkassoloven. Ved for sen innbetaling belastes forsinkelsesrente etter Solhaug Skipselektro AS til enhver tid gjeldende satser.
Ved ufullstendige leveranser, kan det kun holdes tilbake betaling som står i forhold til mangelen.

Utarbeidelse av dokumentasjon utføres til gjeldende timesats.
Solhaug Skipselektro AS forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel.
Verneting Trondheim.
Vi tar forbehold om eventuelle feilprising av varer, skrivefeil, valutastigning, varierende vareutvalg og utsolgte varer.
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Sveavipps.png

3. Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til Solhaug Skipselektro AS.
Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Solhaug Skipselektro AS i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den andre part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Solhaug Skipselektro AS kan foreta kredittsjekk før utsendelse av varer, som i enkelte tilfeller kan generere et gjenpartsbrev. Etter en kredittsjekk, forbeholder Solhaug Skipselektro AS seg retten til å kunne kreve forhåndsbetaling før utsendelse av varer.

4. Levering og transport:
Solhaug Skipselektro AS forplikter seg til å levere funksjonsdyktig(e) vare(r) i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner.
Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt varen.
Den oppgitte leveringstiden er basert på opplysningene fra Solhaug Skipselektro AS leverandører. Ved forsinket levering er Solhaug Skipselektro AS ikke ansvarlig for noen form for kjøpers direkte eller indirekte tap forårsaket av for sen levering.

Siste frist for å få tilsendt pakker ved hastebestilling er klokken 12:00 på utsendelsesdag.

Ved mislighold av betalingsforpliktelser fra kjøper, forbeholder Solhaug Skipselektro AS seg retten til å holde tilbake varer inntil betaling er bekreftet. Eventuelle forsinkelser i leveringstiden som følge av dette medfører ikke erstatningsansvar for selger.

Solhaug Skipselektro AS velger transportør basert på kombinasjon av transporttid og lavest kostnad for kunde om ikke annet er spesifisert. Frakt belastes etter transportørens fraktomkostninger.
Kunden plikter å anmerke transportskade overfor transportør ved mottakelsen.

5. Risikoen for varen:
All forsendelse foregår for kjøpers risiko.
På skriftlig anmodning kan Solhaug Skipselektro AS sørge for at forsendelsen er forsikret for kjøpers regning.

6. Angrerett og retur:
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen(e) i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag for fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (returskjema eller e-post).
Angrefristen begynner å løpe:
- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
- Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Ingen retur skal forekomme uten avtale med Solhaug Skipselektro AS. All retur skal være merket og i henhold til våre instruksjoner. Returskjema er påkrevd og kan lastes ned fra vår nettside her: https://www.solhaug.as/kundesenter/service/returskjema. Ved retur av feilbestilte eller ubenyttede varer skal dette etter avtale med selger returneres ubrukt og i original emballasje.
I enkelte tilfeller kan selger belaste et returgebyr på 20% av fakturert beløp.
NB! Elektronikkdeler hvor forsegling er brutt og spesialbestilte varer (f.eks på mål, fargevalg utom selgers sortiment, o.l) tas ikke i retur.

7. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav:
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
Oppfyllelse:
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving:
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen kjøperen har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
Erstatning:
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering:
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag:
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

10. Garanti:
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. Garantitiden er normalt ett år hos Solhaug Skipselektro AS. I visse tilfeller kan den være lengre fra våre leverandører. Solhaug Skipselektro AS forplikter seg til å utbedre mangler ved varen som skyldes konstruksjonsfeil, materialfeil og som reklameres av kjøper senest innen utløpet av garantitiden for produktet. Utbedring skjer ved reparasjon, eventuelt utskiftning av deler eller ved omlevering av varen etter selgers valg. Utskiftede deler tilfaller selger. Ved utbedring ute hos kjøper, betaler kjøper reise- og diettutgifter eller Statens satser. Ved utbedring utover normal arbeidstid, som er mellom klokken 08.00-16.00, faktureres overtidstillegg etter Statens satser, beregnet ut fra den til enhver tid gjeldende servicetimepris. Dersom utbedring etter Solhaug Skipselektro AS bestemmelse skal utføres hos selger, skal varen sendes tilbake til selger for kjøpers regning og risiko, samt returneres kjøper for kjøpers regning og risiko.

Solhaug Skipselektro AS er uten ansvar for mangler dersom kjøper, uten selgers samtykke:
- Foretar endringer eller utvidelser av varen
- Benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjonene som er oppgitt av selger
- Unnlater å følge instrukser og/eller brukeranvisninger for varen
- Bruker varen på en måte den ikke er egnet for

11. Personopplysninger:
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

12. Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.